Canadian IRLP (YT) nodes Mon Nov 30 2020 10:28 UTC

Canada (YT) Nodes
1500 VY1IRL Whitehorse IDLE
1701 VY1MK Whitehorse IDLE
Reflectors   G4EID-KM8H. Rev 0.209