Canadian IRLP (YT) nodes Sun Nov 27 2022 18:34 UTC

Canada (YT) Nodes
1500 VY1IRL Whitehorse IDLE
Reflectors   G4EID-KM8H. Rev 0.213